image  

โครงการ อบต.พบประชาชน
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน โดยท่านนายกณงศักดิ์ ลือคำหาญ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดชะอม ต.สะพานหิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด
๒. เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานในท้องถิ่นของตัวเอง