image  

กิจกรรมต่างๆ
 เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ HIV
สำรวจฐานข้อมูลขยะมูลฝอย
อบต.พบประชาชน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
วันเด็กแห่งชาติ
ประเพณีลอยกระทง
วันพ่อแห่งชาติ