image image image image image image
 

ยินดีต้อนรับสู่........องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

     
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
  การติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 ปี 2561
  ประกาศโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10
  ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7 ซอย 1
  ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหหหรือจัดหาพัสดุภาครัฐ
  ภารกิจถ่ายโอน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
            
  สรุปรายงานผลความพึงพอใจ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  คำสั่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุก
  สรุปเรื่องร้องเรียน
  การรับฟังความคิดเห็นขอนุญาตดูดทราย
  การรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูล
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
  นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ประกาศสร้างตามโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
  แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 61-63
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 1
  รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทึจริตรอบ 6
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 61
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 61
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฏาคม 61
โครงการสาธารณูปโภค
     
  ขอยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยและโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบเอนกประสงค์ในระบบ EGP
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถขยะ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
          
 
 
 
     
กิจกรรมต่างๆ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดชะอม ต.สะพานหิน
โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า

เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ HIV
   
   

 

 
 

 
 
 
 
 

นายณรงศักดิ์ ลือคำหาญ
นายก อบต.สะพานหิน


 
    
  เกี่ยวกับภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี.
ภาพกิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้
ประวัติตำบล
ร้องเรียน/ร้องทุกข์